Algemene voorwaarden tuinprojecten

Algemene voorwaarden tuinprojecten door Smaak voor Groen (Terra Vero) 

1. Definities 

1.1 Het voorbereiden, coördineren en uitvoeren van werkzaamheden voor onderhoud in huis en tuin, aanleg (uitsluitend sierbestrating, houtwerken of gazon) of verzorging van tuinen. Het leveren van benodigde materialen voor genoemde werkzaamheden. 

1.2 Het geven van adviezen, presentaties en begrotingen voor particulieren tuinen, gemeentelijk groen en bedrijfstuinen. 

1.3 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan de hovenier tegen een voren afgesproken totaalbedrag per opdracht of per arbeidsuur.

1.4 Arbeidsloon: de vergoeding voor het verrichten van diensten per arbeidskracht per gewerkt uur voor voorbereiding, coördinatie en uitvoering.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tussen ondernemer en consument worden gesloten.

3. Aanbod 3.1 Voordat een offerte wordt samengesteld, heeft de
ondernemer de plicht om de opdrachtgever op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie. De consument heeft anderzijds ook de plicht ondernemer deze informatie te verstrekken. Daarnaast maakt de ondernemer aan de consument vooraf een indicatie van de kosten van het aanbod en de ontwerpkosten bekend.

3.2 De ondernemer brengt de offerte digitaal uit.

3.3 De offerte hebben een geldigheid van 30 dagen na dagtekening tenzij leveranciers een kortere geldigheid aanhouden.

3.4 De offerte bevat een duidelijke en volledige beschrijving van de aangeboden diensten en/of producten.

3.5 Na goedkeuring van de offerte wordt er mondeling een startdatum bepaald waarbij de ondernemer bij overmacht door bijvoorbeeld slecht weer kan afwijken.

3.6 Smaak voor Groen levert maatwerk dus per opdracht kan het uurtarief verschillen.

3.7 Ten alle tijden dient de opdrachtgever na oplevering kontant of per bankoverschrijving te betalen. We accepteren geen andere valuta’s dan de EURO.

3.8 Het is verboden voor de opdrachtgever om materiaal van de ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten te gebruiken zonder toestemming van de ondernemer. Indien de opdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden niet aan de ondernemer wordt verstrekt, moet de opdrachtgever de offerte, compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, binnen 14 dagen na datum van de beslissing dan wel na het verstrijken van het aanbod, naar de ondernemer terug sturen. Aan de opdrachtgever is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende, niet toegestaan het betreffende ontwerp zelf uit te voeren of te doen uitvoeren. 3.9 Als de ondernemer en de opdrachtgever schriftelijk dan wel elektronisch overeengekomen zijn, vergoedt de consument de vooraf aan hem bekendgemaakte voorbereidings-, ontwerpkosten aan de ondernemer in geval de consument de ondernemer wel had uitgenodigd tot het doen van tekenwerk, maar hem uiteindelijk geen opdracht geeft tot het verrichten van
werkzaamheden en/of levering van zaken.

4. Overeenkomst

4.1 De overeenkomst is bindend na goedkeuring per e-mail door de opdrachtgever.

4.2 Na wijziging van de offerte kan een mondelinge overeenkomst voldoende zijn omdat er nacalculatie kan plaatsvinden voor, tijdens of na het project.

4.3 Kennelijke fouten in de offerte, facturen, ontwerpen of vermelde gegevens binden de ondernemer niet.

4.4 De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan onzichtbare bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken werken en constructies. Ook niet voor schade door mogelijk gevolgen hiervan.

5. Duur en beëindiging van de overeenkomst

5.1 Een overeenkomst voor bepaalde tijd tussen ondernemer en opdrachtgever heeft een duur van maximaal één jaar. De opzegtermijn is één maand, zowel voor de ondernemer als voor de opdrachtgever.

6. Prijzen

6.1 Tussentijdse prijsstijgingen worden mondeling of per e-mail aangegeven en als deze uit de wet voortvloeien kunnen deze doorberekend worden aan de opdrachtgever. Als de ondernemer dit doet binnen drie maanden, kan de overeenkomst ontbonden worden door de opdrachtgever. De opdrachtgever kan kiezen om deze stijgingen te accepteren of een desbetreffende dienst of product te annuleren. Overeengekomen diensten of producten zonder prijsstijgingen dienen ten alle tijden afgerekend te worden. Tenzij de overeenkomst mondeling of per e-mail wordt gewijzigd.

6.2 Overige werkzaamheden die niet op de offerte zijn beschreven gaan op nacalculatie.

6.3 De stortkosten bestaan uitsluitend uit kosten die gemaakt worden voor het storten van groenresten.

7. De oplevering

De oplevering van de aangenomen werkzaamheden betekent het mondeling afronden van de werkzaamheden en aangeven van de status van het project.

8. Milieuaspecten

De ondernemer zorgt voor een correcte verwijdering of hergebruik van afval en reststoffen. Hierdoor worden er stortkosten berekend als dit nodig is. Dit wordt mondeling of per e-mail afgesproken bij het opmaken van de offerte.

9. Afspraken 

Afspraken of overeenkomsten die niet door de ondernemer bevestigd zijn, zijn niet bindend.

10. Aansprakelijkheid

10.1 De ondernemer is aansprakelijk voor de schade welke tijden de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventarisatie, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht.

10.2 De opdrachtgever heeft de plicht om binnen redelijke grenzen maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.

10.3 De ondernemer is niet aansprakelijk als de schade is te wijten aan opzet/schuld/verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens de opdrachtgever.

10.4 De opdrachtgever is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

10.5 De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade door verzakking van bodem, grond of teelaarde als deze verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, bewerken of verwerken van de grond, bodem of teelaarde.

10.6 De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade door voorafgaande werkzaamheden.

22 april 2022